Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας ώστε να διασφαλίσει την ασφάλεια των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων της επιχείρησής σας. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα  την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και την αποφυγή ατυχημάτων  παρέχοντας χρήσιμες συμβουλές τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για τον εργοδότη.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Ελέγχουμε την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, τις παραγωγικές διαδικασίες και τις μεθόδους εργασίας.
 • Επιθεωρούμε τις συνθήκες εργασίας και την εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων και συντάσσουμε αναφορά στον εργοδότη για τυχόν παραλήψεις.
 • Παρέχουμε συμβουλές όσον αφορά στον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της εργασίας, την προμήθεια εξοπλισμού, την επιλογή και τον έλεγχο μέσων ατομικής προστασίας, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος και των θέσεων εργασίας και γενικά για την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Διερευνούμε τα αίτια των ατυχημάτων.
 • Εποπτεύουμε τη διενέργεια ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού.
 • Ενημερώνουμε τους εργαζόμενους για τον επαγγελματικό κίνδυνο.
 • Συμμετέχουμε στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.
Στις επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον έναν(1) εργαζόμενο, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να ακολουθεί τις υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας.
Παράλληλα το γραφείο μας διασφαλίζει την άψογη λειτουργία των Δημόσιων Φορέων, εστιάζοντας σε προβλήματα και πιθανούς κινδύνους που αφορούν στην Υγεία και στην Ασφάλεια κάθε εργαζόμενου καθώς και των χώρων εργασίας.

Το γραφείο μας με πολυετή εμπειρία στην Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας διαθέτει Πιστοποιημένο Εκπαιδευτή Εργοδοτών σε επιχειρήσεις και καταστήματα. Παραδίδει εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία προσφέρουν στον εργοδότη τις απαραίτητες γνωσεις στον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας καθώς και της Βιομηχανικής Ασφάλειας. Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται σε κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης.

Στόχος είναι να μπορεί ο εργαζόμενος να ανταποκριθεί στις σύγχρονες και απαιτητικές ανάγκες της επιχείρησης σας.

Η Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕτΕΚ) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την αποτελεσματική Διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας. Αναλαμβάνουμε τον εντοπισμό, ανάλυση και εκτίμηση των κινδύνων που υπάρχουν στο χώρο εργασίας καθώς επίσης και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων μέτρων πρόληψης των κινδύνων αυτών. 

Μια αναλυτική και τεκμηριωμένη Μελέτη Επαγγελματικού Κινδύνου επιτυγχάνει τα εξής:

 • Επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση των κινδύνων και την έγκαιρη εφαρμογή προληπτικών μέτρων, πριν οι συνέπειες από τους κινδύνους αυτούς αρχίσουν να “κοστίζουν” στην επιχείρηση.
 • Συμβάλλει στην ιεράρχηση των κινδύνων και στην αντιμετώπισή τους με βάση τις προτεραιότητες της επιχείρησης. Έτσι αποφεύγονται άσκοπες, άκαιρες, ή μη αποτελεσματικές δαπάνες.
 • Ορθολογικοποιεί το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, διότι προσφέρει τα απαιτούμενα στοιχεία για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγησή του.
 • Εντοπίζει καταστάσεις που κάνουν την εργασία κουραστική, δυσάρεστη και μη παραγωγική.
Η ύπαρξη της μελέτης αυτής είναι υποχρεωτική για κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων και κλάδου οικονομικής δραστηριότητας.