Υποχρεωτική η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου βάσει Νόμου
By in ,

Υποχρεωτική η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου βάσει Νόμου

Σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», άρθρο 43, ο εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεση του μια εκτίμηση