Υποχρεωτική η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου βάσει Νόμου

By in ,
538
Υποχρεωτική η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου βάσει Νόμου

Σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», άρθρο 43, ο εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεση του μια εκτίμηση των υφισταμένων κατά τη εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους

Η μελέτη Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου, εκτός από εργοδοτική υποχρέωση, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την αποτελεσματική Διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας.

Εμπεριέχει το σύνολο των ενεργειών πληροφόρησης, τεκμηρίωσης και καταγραφής των συνθηκών εργασίας, από τη φάση της απλής περιγραφής της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι και τις τελικές φάσεις προσδιορισμού των βλαπτικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών σχετικά με την επίδραση του εργασιακού περιβάλλοντος στην ανθρώπινη υγεία.

Στόχος της μελέτης είναι ο εντοπισμός των πάσης φύσεως, μορφής, τύπου και αιτιολογίας κινδύνων που προκύπτουν κατά την παραγωγική / εργασιακή διαδικασία, η επιλογή των εξοπλισμών εργασίας, των μέσων ατομικής προστασίας και η αναγνώριση των μέτρων και ενεργειών που πρέπει να ληφθούν ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας της εργασίας βάσει των κείμενων διατάξεων.

Πιο συγκεκριμένα, η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Εντοπισμός των πηγών κινδύνου που δημιουργούνται κατά την εργασία.
  • Αξιολόγηση των κινδύνων με στόχο την πλέον ενδεδειγμένη επιλογή: εξοπλισμού εργασίας, χρησιμοποιούμενων μέσων, της διαμόρφωσης του χώρου εργασίας και της οργάνωσης της εργασίας.
  • Έλεγχος της επάρκειας των εφαρμοζόμενων μέσων και τρόπων προστασίας.
  • Ιεράρχηση των ενεργειών που πρέπει να γίνουν, εφόσον, ύστερα από την εκτίμηση, διαπιστωθεί ότι απαιτούνται μέτρα πέραν των υπαρχόντων.
  • Καθορισμός διαδικασίας διασφάλισης της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων.
  • Καθορισμός διαδικασίας ενημέρωσης αρμοδίων αρχών, εργαζομένων και Διοίκησης με ατυχήματα που τυχόν θα συμβούν.
  • Προσαρμογή των παραγωγικών διαδικασιών και μεθοδολογίας εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές.
  • Ιεράρχηση σύμφωνα με την επικινδυνότητα σε νούμερα κινδύνου.
54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *