Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2021-Ψηφιοποίηση Υπηρεσιών

By in
312
Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2021-Ψηφιοποίηση Υπηρεσιών

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2021 :

Αξιοποίηση έμμεσων τεχνικών ελέγχου

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εφαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου κατά τη διαδικασία προσδιορισμού φορολογητέας ύλης. Ήδη, εντός του 2020, εκδόθηκαν σχετικές εγκύκλιοι με οδηγίες για τον έμμεσο τρόπο προσδιορισμού του εισοδήματος και την εφαρμογή των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης, ενώ ολοκληρώθηκε και η εκπαίδευση άνω των 900 ελεγκτών στις έμμεσες τεχνικές ελέγχου.

Σημαντικό βήμα μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης είναι η ψηφιοποίηση όλο και περισσότερων υπηρεσιών, με μεγαλύτερο έργο την ψηφιοποίηση υπηρεσιών σχετικών με την εκπλήρωση των λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων.

Το έργο αναπτύσσεται σε τρία μέρη:

 • την Ηλεκτρονική τιμολόγηση
 • τα Ηλεκτρονικά βιβλία (myData) και
 • τις Online ταμειακές μηχανές.

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία (mydata), αποτελούν μια ψηφιακή πλατφόρμα για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, η οποία βελτιώνει την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, μειώνει το διοικητικό κόστος και ενισχύει τη διαφάνεια των συναλλαγών, προσφέροντας ένα ψηφιακό περιβάλλον για την τιμολόγηση των αγαθών και των υπηρεσιών.

Μέσω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των Online ταμειακών μηχανών θα πραγματοποιείται η διαβίβαση των παραστατικών σε πραγματικό χρόνο και ανά συναλλαγή (onebyone). Προσδοκώμενα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την Αρχή αναμένονται να είναι:

 • η αυτοματοποίηση, η τυποποίηση, ο εκσυγχρονισμός και η απλοποίηση της διαδικασίας για την επισκόπηση, ανάλυση και παροχή στοιχείων των οικονομικών δεδομένων των επιχειρήσεων,
 • η βελτιστοποίηση της στόχευσης των υποθέσεων που επιλέγονται προς έλεγχο,
 • η απλούστευση και η επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφών Φόρου Εισοδήματος, ΦΠΑ και ΕΦΚ για τις συνεπείς επιχειρήσεις,

εδραιώνοντας την αξιοπιστία στη σχέση της Φορολογικής Διοίκησης με τις επιχειρήσεις, βελτιώνοντας την οικειοθελή συμμόρφωση και προλαμβάνοντας τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο.

Μέσω της εντατικοποίησης των ελέγχων από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες μας και στο πλαίσιο στήριξης των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, στοχεύουμε στον εντοπισμό φαινομένων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, που στρεβλώνουν τον υγιή ανταγωνισμό και λειτουργούν εις βάρος των συνεπών επιχειρήσεων.

Στοχεύουμε σε:

-23.000 φορολογικούς ελέγχους

-46.720 μερικούς επιτόπιους ελέγχους από ΔΟΥ και ΥΕΔΔΕ

-170 έρευνες οι οποίες αφορούν απάτη στον Φ.Π.Α.

-630 λοιπές έρευνες φοροδιαφυγής

Από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ και ΔΟΥ), προγραμματίζεται να διενεργηθούν σε όλη την επικράτεια:

 • Τουλάχιστον 17.000 φορολογικοί έλεγχοι.
 • Τουλάχιστον 6.000 έλεγχοι επιστροφής φόρων.

Από τους ανωτέρω ελέγχους:

 • Τουλάχιστον 220 έλεγχοι θα διενεργηθούν σε υποθέσεις ενδοομιλικών συναλλαγών από το ΚΕΜΕΕΠ.
 • Τουλάχιστον 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.

Αναφορικά με τις έρευνες, οι ΥΕΔΔΕ αναμένεται να διενεργήσουν:

–  630 έρευνες φοροδιαφυγής που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίας ψηφιακών αρχείων, ηλεκτρονικό εμπόριο κ.λπ.

–  170 έρευνες, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ.

Στην κατεύθυνση της βελτίωσης της συμμόρφωσης των φορολογουμένων, η ΑΑΔΕ διενεργεί μερικούς επιτόπιους ελέγχους πρόληψης, οι οποίοι πραγματοποιούνται στο σύνολο της επικράτειας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με σκοπό την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, τον περιορισμό και την πρόληψη φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου.

Διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης σε όλη την επικράτεια

Ειδικότερα, στο ανωτέρω πλαίσιο εκπονείται Σχέδιο Προληπτικών ελέγχων, σύμφωνα με το οποίο πραγματοποιούνται μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, εντός και εκτός χωρικής αρμοδιότητας, από συνεργεία ελέγχου των ΔΟΥ με τη συνδρομή υπαλλήλων του ΓΧΚ και συνεργεία των ΥΕΔΔΕ, με τη συνδρομή υπαλλήλων της Τελωνειακής Υπηρεσίας.

Αναφορικά με τους μερικούς επιτόπιους ελέγχους (πρόληψης) αναμένεται να διενεργηθούν:

 • 30.000 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι (εμφανείς και μη) από τις ΔΟΥ

–  10.000 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι (πρόληψης) σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών ή σε στοχευμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών από τις ΥΕΔΔΕ

–  6.000 εμφανείς έλεγχοι από τις ΥΕΔΔΕ

–  720 ειδικοί στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν αυξημένους κινδύνους φοροδιαφυγής και απάτης.

Καταπολέμηση λαθρεμπορίου και παρεμπορίου

Στοχεύουμε σε:

 • 66.000 ελέγχους δίωξης, με διαπίστωση τουλάχιστον 5.500 παραβάσεων

-12.400 εκ των υστέρων ελέγχους, με διαπίστωση τουλάχιστον 2.370 παραβάσεων

-9.000 ελέγχους με αυτοκινούμενα συστήματα X-RAYS

 • 150 ελέγχους από τη θαλάσσια Ομάδα Ελέγχων

Στοχεύοντας στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και του παρεμπορίου, εντός του έτους 2021, προγραμματίζεται να διενεργηθούν 78.400 έλεγχοι στην επικράτεια, τόσο από τα Τελωνεία όσο και από τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛΥΤ), στις οποίες υπάγονται οι Κινητές Ομάδες Ελέγχων (ΚΟΕ) και η Θαλάσσια Ομάδα Ελέγχου (ΘΟΕ).

Για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων δίωξης, αναβαθμίζουμε το σύστημα Risk Analysis των Τελωνείων ως προς την ηλεκτρονική εφαρμογή και τα κριτήρια.

Ειδικότερα για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, προγραμματίστηκε να διενεργηθούν τουλάχιστον 31.000 τελωνειακοί έλεγχοι δίωξης, στοχεύοντας στη διαπίστωση τουλάχιστον 2.400 παραβάσεων.

31.000 Έλεγχοι δίωξης σε προϊόντα με Ε.Φ.Κ.

Αναλυτικότερα, θα διεξαχθούν:

 • Τουλάχιστον 10.000 τελωνειακοί έλεγχοι δίωξης σε καπνικά προϊόντα με διαπίστωση τουλάχιστον 800 παραβάσεων,
 • τουλάχιστον 11.000 τελωνειακοί έλεγχοι δίωξης σε υγρά καύσιμα και λοιπά ενεργειακά προϊόντα, με αξιοποίηση των ευρημάτων του συστήματος εισροών / εκροών, με διαπίστωση τουλάχιστον 900 παραβάσεων και
 • τουλάχιστον 10.000 τελωνειακοί έλεγχοι δίωξης σε αλκοολούχα με διαπίστωση τουλάχιστον 700 παραβάσεων.

Δίνοντας έμφαση στον έλεγχο παραποιημένων προϊόντων, θα διενεργηθούν τουλάχιστον 3.500 έλεγχοι δίωξης από τα τελωνεία για την καταστολή του παρεμπορίου και τη διαφυγή δημοσίων εσόδων.

Καταπολεμούμε το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω της διεξαγωγής τουλάχιστον 8.000 ελέγχων διακίνησης ρευστών διαθεσίμων.

Επιπροσθέτως, κατά το έτος 2021 προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 21.500 έλεγχοι δίωξης σε λοιπούς τομείς όπου εντοπίζονται φαινόμενα λαθρεμπορίου, όπως στο εμπόριο και στη κυκλοφορία οχημάτων, στη διέλευση επιβατών, διακίνηση ναρκωτικών, αγαθών πολιτιστικής κληρονομιάς, κ.λπ., διαπιστώνοντας τουλάχιστον 2.500 παραβάσεις. Στοχεύουμε επιπλέον στη διενέργεια τουλάχιστον 2.000 ελέγχων δίωξης σε ταχυδρομικά δέματα ηλεκτρονικού εμπορίου.

Επιπλέον, το ελεγκτικό έργο της Τελωνειακής Υπηρεσίας ενισχύεται με νέα μέσα δίωξης, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου. Σημειώνεται ότι θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 9.000 έλεγχοι με τη χρήση των συστημάτων ελέγχου X-rays.

Στο πλαίσιο διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχων από τις ΕΛΥΤ και τα Τελωνεία επιδιώκεται η εντατικοποίηση των ελέγχων αυτών. Σε όλη την επικράτεια προγραμματίζονται συνολικά τουλάχιστον 12.400 έλεγχοι με διαπίστωση τουλάχιστον 2.370 παραβάσεων, σε όλο το εύρος των κατηγοριών ελέγχων, με έμφαση στον έλεγχο της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας, των φορολογικών αποθηκών, των απαλλαγών ΦΠΑ κ.α., οι οποίοι θα διεξαχθούν τόσο στις έδρες των επιχειρήσεων όσο και στις Τελωνειακός Υπηρεσίες.

Με τη διενέργεια του συνόλου των ανωτέρω τελωνειακών ελέγχων αποσκοπούμε σε:

 • κατασχέσεις τουλάχιστον:

— 60.000.000 τεμαχίων τσιγάρων,

— 60.000 λίτρων υγρών καυσίμων και λοιπών ενεργειακών προϊόντων,
— 800.000 τεμαχίων παραποιημένων προϊόντων,

 • δέσμευση ρευστών διαθεσίμων αξίας σε ευρώ τουλάχιστον 3.000.000 €,
 • έκδοση τουλάχιστον 3.500 καταλογιστικών πράξεων από λαθρεμπορικές παραβάσεις και τουλάχιστον 6.500 από λοιπές τελωνειακός παραβάσεις, με συνολικό καταλογισμό ποσών τουλάχιστον 200 εκατ. €,
 • εισπράξεις τουλάχιστον 10 εκατ. € έναντι των βεβαιωθέντων προστίμων, πολλαπλών τελών, δασμών και φόρων από απλές τελωνειακός παραβάσεις και λαθρεμπόριο.
54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *